دکتر سید محمدرضا هاشمی گلپایگانی
وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس هیأت امناء
مهندس ابوطالب شالچیان
عضو هیأت امناء
سید کاظم اکرمی
عضو هیأت امناء
دکتر محمدمهدی خدایی
رییس دانشگاه رازی و دبیر هیأت امناء
مهندس علی اکبر رجبی
رییس دانشگاه رازی و کردستان و دبیر هیأت امناء
دکتر مصطفی معین
وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس هیأت امناء
دکتر اسعد شیخ‌الاسلامی
عضو هیأت امناء
دکتر احمدی
عضو هیأت امناء
دکتر معتمدی
رئیس کمیسیون دائمی هیأت امناء
مهندس اسماعیل آوینی
رئیس کمیسیون دائمی هیأت امناء
 |<  < 1 2  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند