دکتر محمدرضا زمانی
رئيس محترم کميسيون دائمی هيأت امناء
خانم فرحناز صبوحی
نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
دکتر بهمن حياتی
رئیس محترم دانشگاه ملایر- عضو هیأت امناء
دکتر منوچهر بابائی پور
سرپرست دانشگاه ملایر
دکتر محمود نيلی
رئيس محترم دانشگاه صنعتی همدان و عضو هيأت امناء
دکتر فرامرز ميرزايی
رئيس محترم دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی و عضو هیأت امناء
دکتر جعفر امیری پریان
سرپرست محترم دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی
دکتر عبداله عطايی
رئيس محترم دانشگاه نهاوند و عضو هیأت امناء
دکتر حسین مردای مخلص
مسئول راه اندازی دانشگاه نهاوند
 |<  <  1 2 >  >|
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند