دکتر محمدرضا زمانی
رئيس محترم کميسيون دائمی هيأت امناء
خانم فرحناز صبوحی
نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور
دکتر بهمن حياتی
رئیس محترم دانشگاه ملایر- عضو هیأت امناء تا تاریخ 1395/12/16
دکتر منوچهر بابائی پور
سرپرست دانشگاه ملایر تا تاریخ 1397/1/17
دکتر محمد ملکی
سرپرست دانشگاه ملایر و عضو هیأت امناء از تاریخ 1397/1/18
دکتر محمود نيلی
رئيس محترم دانشگاه صنعتی همدان و عضو هيأت امناء
دکتر فرامرز ميرزايی
رئيس محترم دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی و عضو هیأت امناء تا تاریخ 1396/4/27
دکتر جعفر امیری پریان
رئیس محترم دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی و عضو هیأت امناء از تاریخ 1396/4/28
دکتر عبداله عطايی
رئيس محترم دانشگاه نهاوند و عضو هیأت امناء تا تاریخ 1395/11/18
 |<  <  1 2 3  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند