دکتر محمود نيلی
رئيس محترم دانشگاه صنعتی همدان و عضو هيأت امناء
دکتر فرامرز ميرزايی
رئيس محترم دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی و عضو هیأت امناء تا تاریخ 1396/4/27
دکتر جعفر امیری پریان
رئیس محترم دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی و عضو هیأت امناء از تاریخ 1396/4/28
دکتر عبداله عطايی
رئيس محترم دانشگاه نهاوند و عضو هیأت امناء تا تاریخ 1395/11/18
دکتر حسین مردای مخلص
مسئول راه اندازی دانشگاه نهاوند و عضو هیأت امناء از تاریخ 1395/11/19
 |<  <  1 2 >  >|
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند