رئیس محترم دانشگاه ملایر- عضو هیأت امناء تا تاریخ 1395/12/16

دکتر بهمن حياتی
تحصیلات:  دکتری ریاضی
مرتبه علمی:  استاديار
ایمیل:  hayati@malayeru.ac.ir
وب سایت:  http://www.malayeru.ac.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=Form&ID=A3B4825B-2F74-4706-80D5-47BDFC16431F&RecordID=43cab326-7fa7-44bb-98da-405b91bfe163&LayoutID=c4931a7e-9c7c-46da-a6a3-f7f644194a97&Cate
تلفن:  081-33339881
آدرس:  ملایر- کیلومتر 4 جاده اراک- دانشگاه ملایر-
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند