رئيس محترم دانشگاه نهاوند و عضو هیأت امناء تا تاریخ 1395/11/18

دکتر عبداله عطايی
تحصیلات:  دکتری تاريخ
مرتبه علمی:  استاديار
ایمیل:  a.ataei@basu.ac.ir
وب سایت:  https://profs.basu.ac.ir/a-ataei/
تلفن:  081-33493004-5
آدرس:  نهاوند- دانشگاه نهاوند
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند