رئيس محترم دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی و عضو هیأت امناء تا تاریخ 1396/4/27

دکتر فرامرز ميرزايی
تحصیلات:  دکتری زبان و ادبيات عربی
مرتبه علمی:  استاد
تلفن:  081-33117802
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند