استاندار محترم همدان و عضو هيأت امناء

آقای محمد ناصر نيکبخت
تحصیلات:  کارشناسی زبان و ادبيات فارسی
تلفن:  081-38256051-2
آدرس:  همدان- بلوار بعثت- استانداری همدان
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند