عضو محترم هيأت علمی دانشگاه بوعلی سينا و عضو هيأت امناء

دکتر محمدعلی زلفی گل
تحصیلات:  دکتری شيمی
مرتبه علمی:  استاد
وب سایت:  https://profs.basu.ac.ir/zolfigol/
آدرس:  همدان- بلوار شهيد فهميده- دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده شيمی
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند