رئيس محترم کميسيون دائمی هيأت امناء

دکتر محمدرضا زمانی
تحصیلات:   دکتری بیولوژی مولکولی و بیوتکنولوژی
مرتبه علمی:  استاد
تلفن:  021-44787396
آدرس:   اتوبان تهران -كرج،كيلومتر 15،شهرك علم و فناوري پژوهش ،بلوار پژوهش، پزوهشگاه ملي و مهندسي ژنتيك و زيست فناوري
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند