دکتر محمدرضا زمانی
رئيس محترم کميسيون دائمی هيأت امناء
دکتر اردشیر خزایی
عضو محترم هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا و عضو کمیسیون دائمی
دکتر داود حبیبی
عضو محترم هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا و عضو کمیسیون دائمی
دکتر منصور غلامی
رئیس محترم دانشگاه بوعلی سینا- دبیر هیأت امناء تا تاریخ 1396/8/5
دکتر یعقوب محمدی فر
رئیس محترم دانشگاه بوعلی سینا - دبیر هیأت امناء از تاریخ 1396/8/6
دکتر علی علوی نیا
عضو محترم هيأت علمی دانشگاه بوعلی سینا و عضو کمیسیون دائمی
دکتر محمد جواد سلیمانی پری
عضو محترم هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا و عضو کمیسیون دائمی
دکتر شهاب کسکه
معاون محترم مركز هيأت هاي امناء و هيأت های مميزه
دکتر بهمن حیاتی
رئیس محترم دانشگاه ملایر- عضو هیأت امناء تا تاریخ 1395/12/16
دکتر فریدون جعفری
مشاور محترم حقوقی ریاست دانشگاه بوعلی سینا و عضو کمیسیون دائمی
 |<  < 1 2  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند