دکتر محمدرضا زمانی
رئيس محترم کميسيون دائمی هيأت امناء
دکتر منصور غلامی
رئیس محترم دانشگاه بوعلی سینا- دبیر هیأت امناء
دکتر شهاب کسکه
معاون محترم مركز هيأت هاي امناء و هيأت های مميزه
دکتر بهمن حیاتی
رئیس محترم دانشگاه ملایر- عضو هیأت امناء
دکتر منوچهر بابائی پور
سرپرست دانشگاه ملایر
دکتر محمود نیلی
رئيس محترم دانشگاه صنعتی همدان و عضو هیأت امناء
دکتر فرامرز میرزایی
رئیس محترم دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی و عضو هیأت امناء
دکتر عبداله عطایی
رئیس محترم دانشگاه نهاوند و عضو هیأت امناء
دکتر حسین مردای مخلص
مسئول راه اندازی دانشگاه نهاوند
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند