دکتر محمدرضا زمانی
رئيس محترم کميسيون دائمی هيأت امناء
دکتر منصور غلامی
رئیس محترم دانشگاه بوعلی سینا- دبیر هیأت امناء تا تاریخ 1396/8/5
دکتر یعقوب محمدی فر
رئیس محترم دانشگاه بوعلی سینا - دبیر هیأت امناء از تاریخ 1396/8/6
دکتر شهاب کسکه
معاون محترم مركز هيأت هاي امناء و هيأت های مميزه
دکتر بهمن حیاتی
رئیس محترم دانشگاه ملایر- عضو هیأت امناء تا تاریخ 1395/12/16
دکتر منوچهر بابائی پور
سرپرست دانشگاه ملایر و عضو هیأت امناء تا تاریخ 1397/1/17
دکتر محمد ملکی
سرپرست دانشگاه ملایر و عضو هیأت امناء از تاریخ 1397/1/18
دکتر محمود نیلی
رئيس محترم دانشگاه صنعتی همدان و عضو هیأت امناء
دکتر فرامرز میرزایی
رئیس محترم دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی و عضو هیأت امناء تا تاریخ 139/4/27
دکتر جعفر امیری پریان
رئیس محترم دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی و عضو هیأت امناء از تاریخ 1396/4/28
 |<  < 1 2  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند