رئیس محترم دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی و عضو هیأت امناء تا تاریخ 139/4/27

دکتر فرامرز میرزایی
تحصیلات:  دکتری زبان و ادبیات عربی
مرتبه علمی:  استاد
تلفن:  081-33117802
آدرس:  اسدآباد- دانشاه سید جمال‌الدین اسدآبادی
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند