دکتر اردشیر خزایی
عضو محترم هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا و عضو کمیسیون دائمی
دکتر داود حبیبی
عضو محترم هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا و عضو کمیسیون دائمی
دکتر علی علوی نیا
عضو محترم هيأت علمی دانشگاه بوعلی سینا و عضو کمیسیون دائمی
دکتر محمد جواد سلیمانی پری
عضو محترم هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا و عضو کمیسیون دائمی
دکتر فریدون جعفری
مشاور محترم حقوقی ریاست دانشگاه بوعلی سینا و عضو کمیسیون دائمی
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند