عضو محترم هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا و عضو کمیسیون دائمی

دکتر داود حبیبی
تحصیلات:  دکتری شیمی آلی
مرتبه علمی:  استاد
آدرس:  همدان- بلوار شهید فهمیده- دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده شیمی
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند