عضو محترم هيأت علمی دانشگاه بوعلی سینا و عضو کمیسیون دائمی

دکتر علی علوی نیا
تحصیلات:  دکتری مکانیک
مرتبه علمی:  استاد
ایمیل:  alavi1338@yahoo.com
وب سایت:  https://profs.basu.ac.ir/alavinia/
تلفن:  081-38381601-10
تلفن داخلي:  381
آدرس:  دانشگاه بوعلی سينا- دانشکده مهندسی- گروه مکانيک
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند