عضو محترم هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا و عضو کمیسیون دائمی

دکتر محمد جواد سلیمانی پری
تحصیلات:   دکتری گیاهپزشکی
مرتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  همدان- بلوار شهید احمدی روشن- دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده کشاورزی
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند