مشاور رئيس دانشگاه در امور هيأت امناء

دکتر حميد آقاجانی
تحصیلات:  دکتری زبان و ادبیات فارسی
ایمیل:  hamid.aghajani@yahoo.com
تلفن:  081- 38381380
تلفن داخلي:  404
آدرس:  سازمان مرکزی- طبقه دوم
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند