اعضای هیات امنا

دوره هشتم

اعضای حقوقی

اعضای حقیقی

دوره هفتم

اعضای حقوقی

اعضای حقیقی

دوره ششم

اعضای حقوقی

اعضای حقیقی

دوره پنجم

اعضای حقوقی

اعضای حقیقی

دوره چهارم

اعضای حقوقی

اعضای حقیقی

دوره سوم

اعضای حقوقی

اعضای حقیقی

دوره دوم

اعضای حقوقی

اعضای حقیقی

دوره اول

اعضای حقوقی

اعضای حقیقی

اعضای حقوقی دوره هشتم


دکتر منصور غلامی
- وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری - رئیس هیأت امناء -
تحصیلات : دکتری علوم باغبانی

ایمیل :

تلفن :


داخلی : تهران- شهرک غرب- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دکتریعقوب‌محمدی‌فر
- رئیس محترم دانشگاه بوعلی سینا - دبیر هیأت امناء -
تحصیلات : دکتری باستان شناسی

ایمیل :

تلفن : 081-38273952


داخلی : دانشگاه بوعلی سینا- سازمان مرکزی- طبقه دوم

اعضای حقیقی دوره هشتم


دکتر عبدالناصر همتی
- رئیس کل محترم بانک مرکزی و عضو هیأت امناء -
تحصیلات : دکتری اقتصاد

ایمیل :

تلفن :


داخلی :

اعضای حقوقی دوره هفتم- -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن :


داخلی :

اعضای حقیقی دوره هفتم- -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن :


داخلی :