همدان- چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن- دانشگاه بوعلی سینا- سازمان مرکزی- طبقه دوم- دبیرخانه هیأت امناء

کد پستی: ۶۵۱۷۸-۳۸۶۹۵