کارکنان دبیرخانه هیات امناء


هادی ترک منش
- کارشناس دبیرخانه هیات امناء -
تحصیلات : کارشناسی مهندسی IT

ایمیل :

تلفن : 38381604-081


داخلی :