رئیس دبیرخانه هیات امناء


سیده معصومه موسوی
- رئیس دبیرخانه هیات امناء -
تحصیلات : کارشناسی ارشد

ایمیل : omana@basu.ac.ir

تلفن : 38381601-081


داخلی : 491