ارتباط با ما

همدان- چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن- دانشگاه بوعلی سینا- سازمان مرکزی- طبقه دوم- دبیرخانه هیأت امناء

کد پستی: 65178-38695

 ایمیل: omana@basu.ac.ir

omana.basu@yahoo.com

تلفن و دورنگار: 38381380-81-98+

تلفن:  98-81-38381601-10+  داخلی: 491